Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoolplicht en strenge contróle van overheidswege op de deugdelijkheid van het onderwijs daarmede gepaard ging."

Schoolplicht dus gelijk in Engeland. Maar dat rijmt niet met het vrijwilligheidssysteem. Immers de Staat moet dan tot de ouders kunnen zeggen: ziedaar de scholen. Dus, voor zoover de scholen niet van zelve bestaan, moet de Staat ze openen of ten minste de macht aanwijzen, die verplicht zal zijn voor aanvulling van het bijzonder onderwijs te zorgen. Inderdaad is die voorwaarde in Engeland vervuld. Er is juist wat de Standaard niet wil: een zich uitbreidend staatsonderwijs. De " Staat heeft er zich verplicht gezien het door de Kerk verwaarloosde onderwijs zich aan te trekken. Toen door uitbreiding van het stemrecht een eersté belangrijke stap in de richting der democratie was gedaan, zeiden de beschaafden: »Maar nu eischen wij ook, dat onze toekomstige meesters onderwijs genieten." Zoo werd de staat in Engeland schoolhouder.

Men kan twijfelen of het Standaardplan in alle opzichten goed overwogen is. Maar ernstig is de wensch, dat de -nationale ontwikkeling niet zinke. Daarom eischt het blad: strenge contróle van overheidswege op de deugdelijkheid van het ónderwijs.

Geheel anders Dr. schaepman. Hij komt met heel wat stouter eischen voor den dag dan de Standaard. Het ideaal van onzen dichter-staatsman is: • de vrije school gelijk in België. Het spreekt van zelf, dat de liberale partij zoodanige onbeteugelde vrijheid nooit zal kunnen toestaan. Ook ik zeg: godsdienstige en zedelijke invloeden moeten op de lagere school onbeperkt kunnen regeeren. Doch een volk dient niet enkel voor den hemel, maar ook voor de aarde te worden

Sluiten