Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgevoed. Het heeft nog iets anders dan geloof, hoop en liefde noodig. Het moet zoo onderwezen worden, dat het zich op de wereldmarkt kan handhaven. Er behoort tegen gewaakt te worden, dat de toekomst der natie aan onkundige dwepers in handen worde gespeeld. Gelijk totdusver, behoort ook in het vervolg niemand tot het lager onderwijs te worden toegelaten, die geen diploma van bekwaamheid en zedelijkheid kan overléggen.

Wij wenschen den grondwettigen waarborg behouden te zien, dat er allerwege een voldoend onderwijs voor onze volksjeugd beschikbaar zij. Wij wenschen tevens dat de verderfelijke eisch van neutraliteit worde ingetrokken, dat het den openbaren onderwijzer vrij sta kleur te bekennen en zijn onderwijs zoo bezield en veerkrachtig mogelijk te doen zijn. Eindelijk wenschen wij, dat de onmogelijke uniformiteit der openbare school worde prijs gegeven, dat het recht der ouders niet langer miskend worde om te beslissen welke geestelijke leiding hunne kinderen dag aan dag ontvangen zullen, m.a.w. dat er, gelijk de godsdienstige gesteldheid, der natie het medebrengt, openbare scholen van allerhande kleur bestaan.

Natuurlijk kan de overheid geen certificaat van Roomsche of Protestantsche rechtzinnigheid uitreiken, niet beslissen wie modern is, wie belijder van den Heidelbergschen catechismus , wie evangelisch of ethisch-irenisch. Het zou dus onzin zijn door de overheid de verschillende niet-neutrale onderwijzers te laten benoemen, welke de zeer uiteenloopende godsdienstige gesteldheid van ons volk vereischt. Wij moeten niet trachten terug te keeren tot het versleten stelsel der samensmelting van kerk en staat. Het is dus niet mijne bedoeling, dat aan den gemeenteraad de beslissing worde

Sluiten