Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toevertrouwd, welke richting op een zekere school heerschen zal.

Niets verhindert bij iedere vacature de ouders, die op het oogenblik der vacature voor hunne kinderen van eene school gebruik maken, hetzij rechtstreeks, hetzij, wat misschien beter is, door middel van een hen vertegenwoordigende schoolcommissie, den hoofdonderwijzer dier school te doen kiezen. Op die wijze krijgt de meerderheid een man naar haar hart. Misschien zal men dan oproepingen in de courant zien van den volgenden aard: te X wordt als hoofdonderwijzer een belijder van den Heidelbergschen catechismus verlangd, te Y een goed Catholiek, te Z een in godsdienstig opzicht vrijzinnig man. Stel dat de minderheid van zulk een meester niet gediend is. Zij zal voor hare kinderen eene school opzoeken, waar een andere geest heerscht, en die in vele gemeenten ook werkelijk aantreffen, terwijl omgekeerd de ouders, die aan de richting hechten, welke bij de vervulling der vacature zegevierde, hun kroost naar de school met den nieuwen onderwijzer zullen doen overgaan.

De voordeden van zoodanige regeling liggen voor de hand. Wat zeggen op dit oogenblik de confessioneelen ? Wij moeten de scholen betalen, waar onze begrippen worden doodgezwegen en die wij dus niet kunnen goedkeuren, terwijl wij geen cent uit de openbare kas erlangen voor de scholen, waaraan wij behoefte hebben, scholen, die de staat nogtans niet mag afkeuren, integendeel van zijn onzijdig standpunt verplicht is even hoog als zijn eigen scholen te stellen, mits er maar even degelijk onderwijs gegeven wordt in wat men voor de burgermaatschappij noodig heeft. Ziedaar de rechtmatige grief, die sedert tal van jaren tot in het oneindige

s

Sluiten