Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt herhaald. Die grief zal verstommen. Voortaan zal er, in iedere eenigszins aanzienlijke gemeente, naast eene openbare school, aan wier hoofd een rationalist staat, eene andere openbare school met den bijbel kunnen zijn en nog eene andere, waar het crucifix hangt en het A.ve Maria wordt opgezegd.

En dat is niet het eenige. De samenwerking tusschen onderwijzer en ouders zal er bij winnen, wanneer beiden kinderen ééns geestes zijn. De belangstelling in het onderwijs zal veel grooter worden, wanneer men bij voorkomende gelegenheden iets over de school te zeggen heeft. Dit kan zelfs strekken om het droevig schoolverzuim binnen enger grenzen te beperken. Thans, nu zelfs aan de gemeentebesturen niet de vrije benoeming der hoofdonderwijzers wordt gegund, maar alle macht bij de bureaucratie is gecentraliseerd, is de openbare school bij een groot deel der natie impopulair en worden er tegenover die van elders opgedrongen instelling allerlei gemoedsbezwaren en financieele grieven aangevoerd. Maar als de banden tusschen ouders en onderwijzer, door vrije benoeming van den laatste, worden toegehaald en zij samen overleggen kunnen, b.v. of het geraden zou zijn een afzonderlijk uur voor bijbelsche geschiedenis te bestemmen, dan zullen koelheid en vijandschap wijken voor hartelijke belangstelling; de school zal meer geliefd zijn dan thans, grooter invloed uitoefenen, rijker vrucht afwerpen.

Een derde voordeel van deze regeling is, dat zoo de schoolstrijd niet wordt beslist ten koste van den rechtmatigen invloed van den staat op het onderwijs. Natuurlijk houdt, door het wegvallen der neutraliteit, iedere reden op om overal, naast de bijzondere school, ook nog eene openbare

Sluiten