Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

school te verlangen. Maar de bijzondere, niet uit de openbare kas betaalde scholen zullen in getal afnemen. Overal zal het ook door den Standaard noodig gekeurde staatstoezicht er voor waken, dat het. onderwijs op het gewenschte peil blijve. Het zal zich zelfs het recht hebben voor te behouden bijzondere scholen te sluiten, wanneer zij het staatsdoel verijdelen of onder schijn van behartiging van het volksonderwijs dat gewichtig belang verwaarloozen. Tot onaangenaamheden zal het staatstoezicht niét licht aanleiding geven, wanneer het maar uit bekwame en flinke mannen van verschillende kleur is saamgesteld, den geest des onderwijzers niet bindt en geen invloed begeert uit te oefenen op de godsdienstige richting der school.

Een vierde voordeel is, dat zoo dat deel des volks, hetwelk aan de gemengde school hecht, haar kan behouden. De ouders eener streng kerkelijke richting zullen nemen wat zij voor hun kinderen onontbeerlijk achten: eene kerkelijk gekleurde schoolopvoeding. Doch waar in de eerste plaats van den onderwijzer verlangd wordt, dat hij een knap, beminnelijk en achtingswaardig man zij en men er zich verder weinig om bekreunt, of die man Roomsch, Calvinist, Evangelisch dan wel modern is, zullen de verschillende gezindten op dezelfde school büjven samenwonen. De gemengde en de kerkelijk gekleurde school zullen beiden juist zooveel terrein innemen als de vrije, de aan zich zelve overgelaten maatschappij er voor beschikbaar houdt.

En in de vijfde plaats: wanneer de paedagogiek der ouders in de plaats der staatspaedagogiek treedt, zal men niet meer verplicht zijn, tot ergernis van velen, de openbare school met een Christelijke vlag in de wet te versieren, ten einde

3*

Sluiten