Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar zoo tegen kwaadsprekende tongen te beschermen, haar tegen de felle concurrentie van het bijzonder onderwijs te doen bestand zijn. »De maatschappelijk en Christelijke deugden" zullen uit de wet kunnen verdwijnen. Een machtige steen des aanstoots zal worden uit den weg geruimd.

Misschien vreest iemand, dat kerkelijke partijhaat en godsdienstige dweepzucht zich door deze regeüng een nieuw en breed terrein zullen ontsloten zien. Maar mag ik vragen: zijn zij thans machteloos, nu er neutraal en bijzonder onderwijs naast elkander staan? Mag ik tevens vragen: wordt de vrede in het land daardoor erg verstoord, dat Gereformeerden, Lutherschen, Remonstranten, Doopsgezinden, Afgescheidenen hunne predikanten kiezen? Juist dan, wanneer de benoeming dier geestelijke leidslieden aan de overheid werd opgedragen, zou er geen einde aan het kabaal en de ontevredenheid komen. Thans gaat alles rustig in zijn werk, nu zij, voor wie de predikanten bestemd zijn, de keuze in handen hebben. Zoo moet ook het reeht der ouders worden erkend om de onderwijzers te kiezen, niet uitsluitend naar hun bekwaamheid, maar ook naar hun godsdienstige richting. Aan de zelfstandigheid der onderwijzers zal dat geen afbreuk doen, want eens aangesteld blijven zij aangesteld, op denzelfden voet als de predikanten.

Men zegge niet, dat er volgens de door mij voorgestelde regeling bedekte subsidiën aan de kerkgenootschappen zullen worden uitgekeerd. De openbare scholen zullen uit de openbare kas betaald worden, niet omdat zij Calvinistisch, Roomsch, modern zijn, maar omdat zij ons volk opleiden tot die kundigheden, welke voor de aardsche maatschappij noodig zijn en zonder welke nationale welvaart niet kan bestaan.

Sluiten