Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

degelijkheid van het onderwijs in gevaar te brengen, het allen zooveel mogelijk naar den zin maakt.

Daarenboven erken ik gaarne, dat het mij onmogelijk is den schoolstrijd op te lossen. Het eenige, wat ik bedoel, is: tempering van den strijd. Ik ben niet verblind genoeg om te denken dat door mij eene regeling is uitgedacht, welke alle groote bezwaren uit den weg ruimt. Zoo zie ik zeer goed in, dat men niet kan eischen, dat de kinderen in groote steden een uur ver naar de school hunner richting zullen loopen. Voor de door mij aanbevolen maatregelen wensen ik geen anderen titel dan dat zij, zonder schade voor de ontwikkeling des volks, in ruimer kring zullen voldoen dan de regeling ,* welke wij thans bezitten.

Zonder schade voor de ontwikkeling des volks. Het waarachtig volksbelang dient onze toetssteen te zijn. Niet de wil der meerderheid, niet de wensch van de helft plus één; Volksmeening is evenmin een maatstaf van recht, als van waarheid of schoonheid. Zelfs de publieke consciëntie mag geen richtsnoer zijn, enkel een onmisbaar steunpunt. Het publiek, naar de uitspraak van welks geweten gevraagd wordt, dient door de uitnemendste geesten te worden gevormd. Volkssouvereiniteit, onder welke gedaante ook, is een hersenschim. Waar de massa aan zich zelve overgelaten wordt, gebeurt eenvoudig hiiets. Het zijn altijd de minderheden , die de wereld regeeren; het zijn individuen met een overtuiging en een wil, die de wet voorschrijven; het zijn enkelen met aangeboren talenten of verkregen kundigheden, die het lot der schare wijzigen. Laat de Tweede Kamer duizendmaal om zijn; de liberale partij, al ware zij tot een belachelijke kleine fractie ineengeslonken, blijft in staat groote

Sluiten