Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NASCHRIFT.

Wat als voorrede zou kunnen dienen, laat ik als naschrift volgen, daar het feitelijk naschrift is. Hoe moeilijk moet het toch zijn achter geschiedkundige waarheid te komen, waar het een grijs verleden betreft! Ter nauwernood zijn er twee weken sedert de meeting verloopen, die te Amsterdam ter bespreking van de schoolquaestie gehouden werd; de aldaar door mij ontvouwde gedachten heb ik in korte stellingen saamgetrokken, welke door alle dagbladen van Nederland onder de oogen van het publiek zijn gebracht; bekwame verslaggevers hebben zich gehaast het door mij gesprokene zoo volledig en nauwkeurig mogelijk in de door hen vertegenwoordigde couranten mede te deelen; men weet, dat, wanneer mij denkbeelden worden toegediend, welke niet in mijn kraam passen, ik de vrijheid zal nemen protest in te dienen; ondanks dat alles worden er thans reeds door een schrander, beminnelijk en waarheidüevend man allerlei sprookjes in omloop gebracht betreffende wat ik in de hoofdstad zou gezegd hebben.

De Heer a. l. p. , — ieder Groninger weet, welke geëerde naam door deze initialen wordt aangeduid —, doet het in de Provinc. Gron. Courant voorkomen, alsof ik, thans met Mr. s. van houten ééne lijn trekkende, de staatsvoogdij

Sluiten