Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over het onderwijs wensch te zien afgeschaft, terwijl ik juist hare handhaving verlang; hij doet het voorkomen, alsof ik, gelijk Dr. schaepman, voor »de vrije school" in het krijt ben getreden en aan haar den voorrang wensch te bezorgen, ofschoon die voortreffelijke redenaar juist een paar dagen geleden ten aanhoore van honderden verklaard heeft in dat opzicht tegenover mij te staan; hij doet het voorkomen, dat ik den grondwettigen waarborg, dat er overal voldoend onderwijs zal worden gegeven, begeer te zien ingetrokken, ofschoon ik hem juist wil behouden; hij doet het voorkomen, alsof mijn voorstel de strekking heeft »de bitterheid van den godsdiensthaat uit de vergaderzaal der tweede kamer naar die van het gemeentebestuur" te verplaatsen, ofschoon het juist de omgekeerde strekking heeft de mogelijkheid van een zoo noodlottige uitkomst af te snijden; hij doet het voorkomen, alsof mijne grieven tegen de bestaande regeling eerst van gister dagteekenen, ofschoon ik, onmiddellijk na de schorsing van poppink, in eene openbare vergadering der hier gevestigde afdeeling van «Volksonderwijs", op de meest ondubbelzinnige wijze er mij tegen heb verklaard, dat den openbaren onderwijzer eene verlammende neutraliteit zou blijven opgelegd en ik de werkelijk neutrale school bij die gelegenheid meer geschikt heb genoemd om eunuchen dan om mannen te vormen.

Ten einde verder misverstand zooveel mogelijk te voorkomen, geef ik thans mijne rede in haar geheel uit. Opzettelijk veranderde ik niets in het door mij gesprokene, schoon het gevolg daarvan moet zijn, dat ik aan het standpunt, hetwelk Dr schaepman in zijne welsprekende rede te Groningen heeft ingenomen, geen recht laat wedervaren.

Sluiten