Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Natuurlijk vlei ik mij' niet door de uitgave van mijne rede aan spraakverwarring en misverstand een einde te maken. De voortreffelijkheid en onontbeerlijkheid der neutrale school heeft zoolang in zekere kringen van Nederland voor het geloofsartikel bij uitnemendheid van den echten liberaal gegolden, dat velen thans buiten staat zijn ook maar de mogelijkheid eener vergissing in dat opzicht aan te nemen. Hun hart begint terstond te bloeden, wanneer iemand, die zelf als liberaal te boek staat, op dit stuk hun wederpartijder blijkt te zijn, en in de diepte hunner smart begrijpen zij hem evenmin als wanneer hij Chineesch tot hen sprak. Toch zijn de redenen, die worden aangevoerd, zoo eenvoudig mogelijk; ik waag het te verwachten dat, wanneer de eerste tijd van pijnlijke verrassing voorbij zal zijn, het gezond verstand zijne rechten zal herwinnen, ja, dat wat heden een ongerijmde paradox schijnt, morgen een algemeen erkende waarheid zal zijn.

Men zal niet ontkennen, dat de geloofseenheid, welke vroeger binnen zekere grenzen bestond, thans voor anarchie in het rijk der geesten heeft plaats geraimd. Het verlangen, dat het openbaar onderwijs zich boven leerstellige verschilpunten zou verheffen, een verlangen, dat men kortheidshalve den eisch der neutraliteit noemt, heeft thans eene geheel andere beteekenis dan voorheen, nu ieder geloofsartikel een godsdienstig verschilpunt is geworden. De neutrale openbare school is langzamerhand een school geworden, waarin het volk wordt opgekweekt om neutraal tegenover allen godsdienst te staan. Juister gezegd, door de kracht der omstandigheden en volgens den aard van het beginsel moet zij het worden, waar zij het nog niet is. Zulk eene openbare school mag niet

Sluiten