Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan dat belangrijk gedeelte der natie, hetwelk godsdienst als den levensadems van alle opvoeding beschouwt, tegen haar zin worden opgedrongen.

Om die reden wensch ik, dat de eisch der neutraliteit worde ingetrokken en dat den ouders, die voor hun kinderen van een openbare school gebruik maken, bij voorkomende vacature de benoeming van een hoofdonderwijzer in hun geest worde gegund.

Hetzelfde wenschen de «Banier" en de «Kroniek", Ds. tinholt en Dr. bronsveld. Maar de Standaard kan zich met het tweeledig voorstel niet vereenigen. Het antirevolutionair Weekblad: »de Protestantsche Noordbrabanter"evenmin. Het is waar, zegt het laatstgenoemde blad in zijn nommer van 18 April, wij zouden dan »in zuiver orthodoxe gemeenten, zoo als er op de Veluwe en in het Land van Heusden en Altena velen zijn, door den tijd Christelijke openbare scholen kunnen krijgen, die geene buitengewone offers zouden eischen." Toch moet het voorstel, hoe aanlokkelijk ook, verworpen worden, want de aanneming er van zou «nietalleen den ondergang der Vrije Christelijke School, maar ook dien der Antirevolutionaire partij" na zich slepen.

Het antirevolutionair orgaan blijkt hier een scherpen blik te hebben. Het is opmerkelijk, dat mijn geëerde tegenstander, de Heer p. , het voorstel om een geheel andere reden onaannemelijk acht. Volgens hem zou «de school bij keus de vorming der jeugd in de handen der kerkelijke drijvers spelen en het vrije en verlichte Nederland tot een vazalstaat der domperij vernederen."

Laat mij vragen: is dat liberaal? Van staatswege mogen er geen scholen gesteld worden tegenover het ongeloof, maar

Sluiten