Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

evenmin tegenover het geloof. Dit laatste geschiedt, wanneer het den onderwijzers verboden wordt te vermanen, waar het pas geeft, in naam van »den Heere Jezus" of in naam van »de heilige Moederkerk". Daar de neutrale Staatsschool het Christelijk bewustzijn in zijne*verechillende vormen ondermijnt, wordt zij door die onderwijzers verlaten, die daaraan niet mee willen doen. Het gevolg is, dat er ten slotte als openbare onderwijzers slechts mannen overblijven, wien het mogelijk is in de school hunne godsdienstige denkbeelden niet te laten doorschemeren. En nu wil men, dat, in het belang der verlichting, de scholen, aan wier hoofd zulke onderwijzers staan, als voldoende voor allen zullen worden aangemerkt. De bijzondere scholen, in welke de jeugd geen onzijdige opvoeding geniet, zijn dan overtollig en moesten eigenlijk verboden worden, daar zij »in de handen der kerkelijke drijvers", eene talrijke schare tot sdomperij" verlokken. Helaas, meer en meer is het een kenmerk van den Nederlandschen liberaal geworden, dat hij den belijder van ieder kerkgeloof als een domper beschouwt. Men verwondere zich niet, wanneer aan zulk een liberalisme zich het zoogenaamde monsterverbond van Rome en Geneve overplaatst.

Men ducht de macht der kerkelijke drijvers. Naar mijn oordeel zijn predikanten en pastoors in geestelijke aangelegenheden de natuurlijke leidslieden van. hen, die weinig ontwikkeld, maar aan hun kerk gehecht zijn. Bestaat er vrees, dat zij, door op de keuze der openbare onderwij zere invloed uit te oefenen, tot heerschappij zouden komen in den staat en als mededingers der onpartijdige staatsmacht optreden, «gebruikend tegen 't land de wapens van het land"? Zoodanig misbruik van het goed vertrouwen der schare ware

Sluiten