Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deren overplanten en als hij eindelijk heengaat is er een nieuw geslacht, dat wellicht geen ander onderwijs meer begeert."

Bij de aanvaarding van het tweeledig voorstel zou dat laatste bezwaar kunnen uit den weg worden geruimd, door onderscheid te maken tusschen onderwijzers onder de oude en onderwijzers onder de nieuwe bedeeling aangesteld. Als overgangsmaatregel zou men, ten einde het recht der ouders te beschermen, den eisch der neutraliteit tijdelijk kunnen handhaven voor die scholen, waarvan de onderwijzer niet door de ouders werd aangewezen en in godsdienstig opzicht niet het vertrouwen der ouders geniet. Natuurlijk zou, wanneer men eens besloot de onderwijzers niet langer te binden, hetzelfde recht gelden voor Malthusianen en Darwinisten als voor vrome volgelingen van calvijn en Rome. Men'zou de vrijheid moeten aandurven zoowel voor den ongeloovige als voor den geloovige. Toch behoeft men niet te vreezen, dat zóó menige openbare school in een kweekplaats van goddeloosheid zou ontaarden. Ook moderne ouders wenschen niet, dat hunne kinderen den draak leeren steken met wat voor duizenden hunner medeburgers een heiüge gemeenschapsband is.

Naar mate er meer vrijheid in de wereld heerscht, wordt er minder geprofaneerd. Daarenboven, wat is profaan? Als men iets profaan noemt, wordt het daardoor als lichtzinnig afgekeurd. Profaan was het, dat kuilenburg, een van het verbond der edelen, den heiligen oüwel door zijn papegaai het opeten. Zoodanig doelloos betoon van minachting verried een haat tegenover het geloof van andersdenkenden, zooals tegenwoordig bij niemand meer wordt aangetroffen. Was het

Sluiten