Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eveneens profaan, dat le blas den priester den ouwel uit de hand wrong en hem onder zijn voet vertrapte? Door zoo te handelen teekende hij zijn doodvonnis. Ernstige verontwaardiging tegen wat hem »een vervloekte afgoderij" scheen dreef" hem tot de noodlottige daad. Voor den moed van dien man kan men bewondering koesteren. Toch zou in onze dagen enkel godsdienstwaanzin tot zoodanige handeling kunnen voeren. Waar men zich niet over druk en vervolging te wreken heeft, wordt niet geprofaneerd. De godsdienstige partijen zouden het aan zich zelve te wijten hebben, indien, bij intrekking van den eisch der neutraliteit, openbare onderwijzers te eeniger tijd hunne vrijheid gingen misbruiken om te spotten met wat voor anderen heiüg is.

Doch de «Protestantsche Noordbrabanter" heeft nog eene andere reden, waarom hij het voorstel onaannemelijk acht en aan de vrije school de voorkeur schenkt. «Vergeet niet, zegt hij, dat de Staat, als betaalmeester van alle scholen optredende, zich niet geheel buiten het Bestuur zal laten sluiten door de ouders. Door de bekende gedienstigheid der praktijk zou men in den beginne veel, heel veel toegeven, doch, eenmaal meester van de school, kan de Staat even gemakkelijk weer neutraliteit voorschrijven, als hij ze eerst opgeheven heeft. Allerlei voorwendsels kunnen daartoe bedacht worden. Het Christelijk onderwijs is en zal altijd blijven een doorn in het oog van de Liberale machthebbers dezer wereld; zij rekenen het zich zelfs ten plicht om het tegen te werken, en zouden wij dan kunnen hopen, dat zij als zijne beschermers zouden willen optreden!"

Uit deze woorden blijkt, hoe diep geworteld wantrouwen thans de burgers van hetzelfde land vijandig aan elkander

Sluiten