Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarborg op, dat men ten slotte den rechten man op de rechte plaats erlangt? Neen, want wie bij het ondervragen de knapste blijkt, kan, omdat zijn hart niet warm genoeg voor de jeugd klopt, ongeschikt wezen om met de taak der opvoeding te worden belast.

Natuurlijk zou, wanneer den ouders de keuze werd toevertrouwd, in den regel de godsdienstige overtuiging op den voorgrond worden gesteld. Ik kan daar geen kwaad in zien. Waar komt het bij het volksonderwijs hoofdzakelijk op aan? Toch niet op die geringe kennis, welke, volgens het oordeel der deskundigen, wanneer er geenherhalingsonderwijsvolgt, als kaf voor den wind na het verlaten der school terstond verstuift? Ontwikkeling van verstand en veredeling van gemoed, ziedaar het tweeledig doel, dat met alle kracht moet worden nagestreefd. Om het te bereiken, behoort de onderwijzer met de kinderen te spreken, veel en vrij met hen van gedachten te wisselen. Maar hij zal op verstand en hart der kinderen geen vat hebben, wanneer hij door zijn wereldbeschouwing een eenzaam standpunt inneemt, verheven in eigen schatting boven het kinderlijk geloof der groote schare. Men weet, hoe het Darwinisme thans door de hoofden der halfgèleerden spookt. Een mijner vrienden was er getuige van, dat een onderwijzer, die een tijdschrift-artikel over afstamming van den mensch uit de dierenwereld had gelezen, zijn wijsheid in de school te luchten hing en met de vraag besloot, welk onderscheid er tusschen aap en mensch bestaat. Een schipperskind, dat van het betoog natuurlijk niets begrepen had, antwoordde in zijn platten tongval: »Wel, een mensch heeft een onsterfelijke ziel te verliezen, de aap niet". In dal antwoord, dat door den onderwijzer niet bedoeld was

4*

Sluiten