Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der overgroote meerderheid in te richten. Natuurlijk wordt die toestemming niet geweigerd; beambte, koopman of boer, die dat waagde te doen, zou zijn biezen kunnen pakken. Niemand, die de kaart van het land kent, zal dit tegenspreken. Feitelijk bestaat reeds de druk, dien men kleine minderheden niet wil doen ondergaan. Men houde dus op te zeggen, dat zoodanige druk het gevolg zou zijn van de in deze bladzijden verdedigde regeling. Geen Minister zou het durven wagen aan de Catholieke openbare scholen in Brabant en Limburg, aan de Protestantsche openbare scholen der Veluwe een neutraal karakter op te dringen; het Staatstoezicht is in die streken machteloos en berust wijselijk in het onvermijdelijke.

Er diende gelijk recht voor allen te zijn. Het is hard voor Gathoüeken en Antirevolutionairen te Groningen en Utrecht, dat zij de hun passende scholen uit eigen beurs moeten bekostigen, terwijl elders gelukkiger geestverwanten scholen, op geüjke leest geschoeid, uit de openbare kas betaald krijgen. Aan dat meten met twee maten moest, door intrekking van eene wet, welke onuitvoerbaar blijkt, een einde worden gemaakt.

Er diende gelijk recht voor allen te zijn. Bij kardinaal newman, die door gladstone »de zon van den Catholieken hemel van Engeland" wordt genoemd, leest men hèt volgende: »De pauselijke stoel werd een tijdlang door mannen bezet, die zich aan wellust, zorgeloosheid en eene heidensche soort van Christendom overgaven. Ieder weet, hoe de Catholieke Kerk daardoor de helft van Europa heeft verloren." Menige openbare onderwijzer zal datzelfde durven zeggen. Maar de Winterswijksche onderwijzer moest het eens wagen! Want »de Catholieke traditie", door Pr. nuyens hier te lande

Sluiten