Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«hersteld", is eenigszins anders. Hij schrijft: »De oorzaken van den afval der Roomsche Kerk waren: de hoogmoed des menschen, die denkt dat hij zelf de waarheid alleen door zijn eigen verstand kan vinden; dan het ongeloof en de zedeloosheid van velen; en de ergernis, die door velen gegeven werd, welke, ofschoon tot de Kathoüeke Kerk behoorende, toch een slecht leven leidden." Hier nemen, gelijk men bespeurt, bij de verklaring van het verzet tegen Rome, de gebreken der Protestanten de eerste plaats in. Aangaande de verspreiding der nieuwe leer hooren wij: »Ook was een voorname reden, waarom de Hervorming zoo snel toenam, dat vele vorsten en machtige Heeren, door zondige begeerlijkheid, de wetten der Kerk niet meer wilden volgen, of zich meester van de bezittingen der priesters en kloosters wilden maken." Met willem van oranje dweept Dr. nuyens niet. «Willem de zwijger wilde in alles de eerste en voornaamste, zijn. Hij was zeer onverschillig omtrent den godsdienst; alle middelen waren hem welkom, als zij hem maar van dienst konden zijn." Van de inquisitie heet het: «Het geroep tegen haar was maar een middel om het volk in beweging te brengen." Dat alles staat te lezen in eene «Vaderlandsche Geschiedenis" voor kinderen van tien tot twaalf jaar, een boekje, dat, vergis ik mij niet, reeds zestien maal herdrukt werd en in tallooze exemplaren over ons land verspreid is.

Men verwondere zich dan ook niet, dat, in sommige gedeelten van ons land, zelfs de meest ontwikkelden niet meer weten wat onze voorouders hebben gedaan en waartegen zij zijn opgekomen. Indien de antirevolutionairen er niet tegen waakten en door hunne vrije scholen het Pro-

Sluiten