Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wederpartijders scholen hebben, in welke overtuigingen worden gewekt.

Het zou onmenschkundig zijn van de openbare onderwijzers te verlangen, dat zij, door klachten aan te heffen over het hun opgelegde juk der neutraliteit, een streep door eigen rekening zouden halen. Het Volksblad laat zich op dat zwijgen der onderwijzers heel wat voorstaan, maar mag ik herinneren aan wat sogrates antwoordde, toen zijne vrienden hem mededeelden, dat de deur van den kerker voor hem openstond? Onrecht zou ik plegen, zeide socrates, door te vluchten, want ik ben volgens de wetten van Athene veroordeeld en ik hoor die wetten mij aldus toespreken: «Indien wij u niet behaagden, hadt gij u elders kunnen vestigen of kunnen trachten ons veranderd te krijgen. Door tot dusver te blijven en te zwijgen, hebt gij ons uwe goedkeuring geschonken en op u genomen u onvoorwaardelijk aan ons te onderwerpen. Zult gij nu uwe belofte schenden?" — Zoo moet menig onderwijzer voor zijn gevoel het recht verbeurd hebben thans nog tegen den eisch der neutraliteit in verzet te komen. Men zou hem, zoo hij klaagüederen aanhief, kunnen antwoorden: »Gij kendet den eisch der neutraliteit; vrijwillig hebt gij u bij de Staatsschool aangesloten." Daarenboven bedenke men, dat door sommigen het juk met blijdschap wordt getorscht, daar zij van jongs af in het geloof aan de zegenrijke uitwerking van neutraal onderwijs werden opgekweekt, terwijl anderen, die zich boven alle kerkelijke begrippen verheven achten, maar nogtans niet in staat waren een eigen wereldbeschouwing zich te veroveren, moesten zij kleur bekennen, erg verlegen zouden staan. Uit het zwijgen der openbare onderwijzers leide men dus niet te

Sluiten