Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel af. Het is zelfs geheel in de orde, wanneer er uit hun midden protest wordt aangeteekend tegen hem, die het waagt te verklaren, dat ketenen geen kransen zijn. Eindelijk moet men onderscheid maken tusschen het beginsel der neutraliteit' en zijne toepassing. Groningen is geen maatstaf van wat elders geschiedt. En zelfs in Groningen zou het openbaar onderwijs misschien nog beter kunnen zijn, indien het vrijer ware. In het belang der kinderen eisch ik overal vrijheid voor den onderwijzer.

Indien de door mij aanbevolen regeüng de goedkeuring der liberalen mocht wegdragen, dan zou men in korten tijd de groote meerderheid der vrije scholen de staatsvlag zien omhoog hijschen.

Maar dat juist wil de Standaard niet. Met grooten nadruk vraagt het blad, of antirevolutionairen, die het beginsel verwerpen, dat reeds in 1869 door groen van prinsterer geformuleerd werd: »de bijzondere school regel, de openbare aanvulling," niet gerekend moeten worden zich buiten het partijverband te plaatsen. Aan de afvallige broeders wordt art. 12 van »Het Program" voorgehouden: »De antirevolutionaire richting wil dat de Staat (voor zoover ontstentenis van veerkracht bij de burgerij hiertoe niet noodzaakt) het beginsel late varen, alsof de overheid geroepen zou zijn om van harentwege onderwijs te doen geven; voorkome dat de overheidsscholen, voor zoover noodig, tot propaganda van godsdienstige of tegen den godsdienst gekeerde begrippen misbruikt worden; en alzoo ook in zake onderwijs aan alle burgers, onverschüüg welke hunne godsdienstige of paedagogischen zienswijze zij, gelijke rechten gunne." Doch niet altijd heeft de antirevolutionaire partij dit stand-

Sluiten