Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gingen behept? Ook. zouden de bemiddelden in Nederland, kreeg de Standaard zijn zin, het lager onderwijs hunner kinderen voortaan geheel zelve betalen en niet langer de »bedeeling" genieten, welke indertijd door Mr. n. g. pierson aan de kaak werd gesteld. Van bedeeüng uit de openbare beurs in zake onderwijs zou er in het vervolg enkel dan sprake zijn, als diakonieën en andere instellingen van particuliere liefdadigheid te kort schoten. De schamele gemeente zou dus hier en daar overheidsscholen noodig hebben.

Het bevreemdt mij, dat art. 12 van »Het Program" voor die scholen een onzijdig karakter eischt. Op scholen, voor kinderen van den geringen man bestemd, zouden de onderwijzers zich hebben aan te stellen, alsof er geen godsdienst in de wereld bestond! Om het ongerijmde van dien eisch te doen gevoelen, is het genoeg er aan te herinneren, dat, door de omwenteling op het gebied der nijverheid, de huiselijke opvoeding bij de lagere klassen meer dan eertijds moet te kort schieten en het kind dus voor een veel aanmerkelijker deel van zijn voraiing tot de school verwezen wordt. Onwillekeurig wordt artikel 12 van Het Program door Dr. küyper zelf over den hekel gehaald, waar hij in »Ons Program" deze woorden schrijft: »Het weefgetouw is uit het voorhuis naar de fabriek gebracht, en daarmee vader van huis zoolang de zon aan den hemel staat, d. i. juist zoolang als het kleine kind op is."

De Standaardpartij dient den eisch van neutraüteit voor het staatsonderwijs te laten vallen, wil zij niet den schijn op zich laden, dat zij den ondergang der Rijksuniversiteiten in het schild voert. Het spreekt wel van zelf, dat de tweede alinea van art. 194 der Grondwet in de handen van eene

Sluiten