Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zegevierende Standaardpartij als wapen zou kunnen dienen om ons hooger onderwijs te vermoorden. De liberalen in Nederland mogen wel hunne ooren wijd openzetten, wanneer de Standaard schier dag aan dag uitroept: »Het hooger onderwijs moet over een anderen boeg; geen progaganda voor het ongeloof met behulp van staatsgeld!" Een schel licht valt op zulke woorden, wanneer men vervolgens leest: »Wie in het vrije initiatief hun heil zoeken, willen dat initiatief, door de logica van het beginsel geleid, op heel de lijn van het onderwijs, in zijn hoogeren, middelbaren en lageren vorm, doorzetten."

Verre van mij met staatsalvermogen te dwepen! Ongaarne zou ik door terugkeer tot de staatsruif de offervaardigheid, de veerkracht verlamd zien, welke zich in de laatste reeks van jaren hier te lande op zoo eerbiedwaardige wijze geopenbaard heeft. Maar ik meen, dat het juist versterking van het particulier initiatief zou ten gevolge hebben, wanneer de staatsvoogdij over de opvoeding werd afgeschaft. De staatszorg over het onderwijs daarentegen wensch ik te zien gehandhaafd, want, schoon ik van overtollige staatsbemoeiing hartelijken afkeer heb, ga ik niet zoover als henri taine, die den Staat enkel de rol van een wachthond wil laten vervullen. Ik houd aan het schoone woord van thorbecke vast, dat de liberale Staat de algemeene voorwaarden heeft te scheppen, waaronder vooruitgang en ontwikkeling van zelfstandige kracht mogelijk is. Dat is een taak, die de liberale Staat niet aan het particulier initiatief mag overdragen. Er zou intellectueele achteruitgang te duchten zijn, wanneer het bijzonder onderwijs er in slaagde op ieder veld het staatsonderwijs te overvleugelen. HJIÉj

Sluiten