Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En waarom? Daar het geloof tot stichting van vrije scholen drijft, spannen vooral de godsdienstige partijen hare krachten in om zich van de school meester te maken. Wie ziet niet, dat het onderwijs, geheel op zich zelf beschouwd, slechts aan weinigen belang inboezemt? Stel nu, dat de Staat enkel voor aanvulling zorgde en het bijzonder onderwijs, het onderwijs der godsdienstige partijen, regel werd. Om nog meer terrein te veroveren en de opvoeding der geheele natie in handen te krijgen, zouden de godsdienstige partijen er voortdurend op uit zijn het openbaar onderwijs terug te dringen. Zij zouden het zich tot plicht rekenen het zoo slecht en kleurloos mogelijk te maken. Aan den bitteren strijd zou geen einde komen. Daarenboven zouden de godsdienstige partijen, wanneer zij van de staatscontrole verlost werden, haar eigen onderwijs eenzijdig inrichten. Het ligt in den aard der zaak, dat zulks geschieden zou. Welke menschelijke wijsheid heeft waarde naast het woord Gods? Welk aardsch belang kan opwegen tegen de hemelsche zaligheid? De oekonomische en intellectueele welvaart zou achterstaan bij »het ééne noodige".

Dit zijn geene ijdele bespiegelingen; het waarschuwend voorbeeld van Engeland mag hier worden genoemd. Onder de gunstigste omstandigheden werd er de proef met de vrije school genomen. Engeland is rijker dan eenig land ter wereld. In Engeland heerscht eene mate van belangstelling in, van offervaardigheid voor de openbare zaak, welke nergens ge-, evenaard wordt. De Anglicaansche staatskerk, welke het steeds als een deel harer zending beschouwde, voor het onderwijs van het volk zorg te dragen, kan over schatten beschikken en heeft dan ook schatten voor die aangelegenheid

Sluiten