Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken. Men mag zich vleien, dat vrijzinnige mannen als Dr. schaepman en Jhr. Mr. de savornin lohman met hen, die thans hunne wederpartijders zijn, dan vriendschappelijk overwegen zullen, of het onderwijs op onze volksschool niet wat meer naar de behoeften der practijk kan worden ingericht, of zij, die met hunne vingers hun brood zullen moeten verdienen, niet wat meer hun vingers behooren te leeren gebruiken, of het met name niet dienstig zou zijn, dat er, gelijk Jhr. Mr. de steurs wil, verplicht teekenonderwijs werd ingevoerd.

De door mij te Amsterdam verdedigde stellingen luidden aldus:

4. De onderwijzer der openbare school behoort niet het pijnlijke gevoel te hebben, dat hij rechts en links op glad ijs staat. Hij moet alles kunnen zeggen wat hij in het belang van onderwijs en opvoeding dienstig acht. Het is illiberaal hem het juk der neutraliteit op leggen.

2. Neutraal onderwijs is niet het krachtige voedsel, dat karakters vormt. Door neutraliteit wordt ons volk ten gronde gericht.

3. Een groot deel der natie zegt: ¬ętoeneming in kennis zonder toeneming in godsdienst is veeleer een vloek dan een zegen." Het past den onpartijdigen, modernen staat niet, in strijd daarmede, te verklaren, dat eene opvoeding, welke het terrein der godsdienstige begrippen links laat liggen, mogelijk en wenschelijk is, ja zelfs christelijk mag heeten.

Sluiten