Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PETER OApWfö«4

\K 'rj l/r . "

Hartverheffend is het te staren op iemand, van wien in den volsten zin des woord gezegd kan worden, dan hij een mensch is. Welnu, dat geldt zeer zeker van Peter Krapotkine, wiens geheele leven één strijd is geweest tegen onrecht en onderdrukking, die steeds op de bres stond waar het er op aankwam om de vaan der vrijheid te verdedigen.

Krapotkine behoort tot de hoogste Russische aristokratie, daar zijn familie in rechte lijn afstamt van den ouden feodalen prins en van het oude koninklijke huis van Rurik. Schertsenderwijze zei men wel van hem, dat hij meer recht had op den troon van Rusland dan keizer Alexander, die 'maar een Germaan is.

Uit zijn verdediginsrede voor de rechtbank te Lyon, die hem geheel willekeurig veroordeelde tot een gevangenstraf van 5 jaren, waarvan nu 2 ll2 om zijn, ontleenen wij de volgende bijzonderheden uit zijn leven.

„Mijn vader was eigenaar van lijfeigenen of liever van slaven.

Van mijn prilste jeugd af heb ik dingen zien gebeuren gelijk aan die welke een Amerikaansch romanschrijfster heeft verteld in de Hut van oom Tom.

Van het oogenblik waarop ik de wreedheden heb gezien waaraan de klasse de onderdrukten blootstond, heb ik geleerd ze lief te krijgen.

Op mijn 16de jaar kwam ik in het college des Pages en wanneer ik in de hut der boeren had geleerd het volk lief te hebben, aan' het hof heb ik geleerd de grooten te verachten.

Bij 't verlaten van die school had ik te kiezen tusschen verschillende regimenten.

Ik ging bij de Kozakken van den Adour en weldra werd

Sluiten