Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik op negentien-jarigen leeftijd adjudant van den kommandant van Siberië. In die waardigheid nam ik deel aan alle hervormingen, die in dit ongelukkige land plaats hadden. Maar ik bemerkte weldra dat het liberalisme van de Russische regeering een masker was en in waarheid toen de opstand in Polen uitbarstte, toen werd een geest van reaktie ontketend over Rusland.

Ik wijdde mij aan wetenschappelijke werken en het groote rijk heb in ih alle richtingen doorkruist.

Toen ik 26 jaar werd, verliet ik den dienst en ging neerzitten op de banken der wiskunstige fakulteit te Petersburg.

Gedurende dien tijd organiseerde zich de sociale beweging in Rusland. Edelmoedige burgers hadden den moed den stem te verheffen en eenige vrijheden te verlangen.

Het antwoord der regeering was eenvoudig: de burgers ik

behoorde tot hen — die dit gedaan hadden, werden gevangen genomen en mijn broeder schuldig bevonden van aan mij een brief te hebben geschreven, werd langs administratieven weg naar Siberië gezonden. Hij is er nog. Gedurende mijn gevangenschap, die twee jaar duurde, vervaardigde ik een werk over de Ysperiode. Het eerste deel is verschenen onder de vleugelen van het aardrijkskundig genootschap; de proeven van het tweede zijn in de gevangenis achtergebleven.

O, mijne heeren, als gij wist evenals ik, hoe vreeselijk die straf is! Als gij gehoord hadt evenals ik de vervloekingen van die ongelukkigen, die alle hoop hadden verloren, misschien zoudt gij dan aarzelen die straf toe te passen.

Laat mij u zeggen, dat in de gevangenis, waar ik was opgesloten , negen gevangenen gek werden en elf zichzelven van kant maakten. Zwaar ziek geworden werd ik naar het hospitaal vervoerd, wanwaar ik ontsnapte en ik ging Zwitserland bewonen onder den naam van Pierre Le Voehoff.

Daar heb ik 'weer de ellende des volks gezien. Gedurende de crisis in het horlogemakersvak heb ik vrouwen gezien, die uit wanhoop voedsel zochten voor hun gezin in den afval.

Weldra van daar verdreven, op verzoek der Russische regeering, wegens een protest tegen de strafvoltrekking van 5 patriotten, begaf ik mij naar Londen, waar ik een reeks voordrachten hield over Rusland; later kwam ik terug in Zwitserfand en bleef daar."

Sluiten