Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Krapotkine sloot zich aan bij de Internationale en behoort tot de anarchistische fraktie, waarvoor hij steeds een vurig kampioen bleef. 6

Hij bezit de eigenschappen van den agitator. Begaafd met vaardige en gloeiende welsprekendheid toont hij in zijn spreken zijn overtuiging en weet anderen mede te slepen. Eengeheelevergadering kan door hem worden geelektriseerd. In gesprekken toont hij zijn groote belezenheid en tracht anderen door kalme redeneeringen over te halen tot zijn denkbeelden. Ook als journalist toonde hij zijn gaven, maar alles, zoowel het mondelinge als het schriftelijke woord, alles moest dienstbaar zijn aan de propaganda. *

Door zijn oprechtheid neemt hij voor zich in en trouw

om^int VJ t\ T? Wj °P h°°gen Prijs Sesteld door ziin' omge/ing. Vooral de beroemde Elisée Réclus beroemt er zich

op een vriend te mogen heeten van Krapotkine.

Natuurlijk wordt hij voorgesteld als, de vleeschgeworden duivel , die zich niet ontziet om het volk op te ruien en alles omvF te werpen zonder een oog te hebben op het vele wat voor het volk gedaan wordt, maar wij kennen die praatjes te goed dan dat wij er eenige waarde aan zullen hechten

Een man van karakter, een man met een hart - dat is Krapotkine.

Van hoevelen, dfe steenen op hem werpen, kan hetzelde worden gezegd? *

En hij voegde den daad bij het woord. Geen vrees voor gevangenstraf of dood hield hem terug om zijn plicht te doen. Reclus zegt het zoo naar waarheid: «zijn misdaad is dat hij de armen liefheeft en de.zwakken; zijn misdrijf dat hij hun zaak heeft verdedigd»'.

Onlangs gaf Réclus onder den titel: Paroles d'un révolté (woorden van een opstandeling) een vrij hjvig boek uit waarin de opstellen van Krapotkine, verschenen van i87g tot 82 in het anarchistisch orgaan le Révolté, gezamentlijk zijn uitgegeven Uit dat werk kan men den schrijver leeren kennen

Onder de opstellen, die veel opzien baarden behoorde vooral het stuk wat wij nu vertaald aan het Nederlandsche publiek, maar vooral aan de jongelingschap aanbieden. Wie deze indrukwekkende, gloeiende taal leest, hij moet dunkt ons, althans wanneer zijn hart in onze maatschappij nog niet

Sluiten