Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheel verhard is, iets gevoelen voor't socialisme, ja misschien gewekt worden uit zijn onverschilligge of vijandige houding door plaats te nemen in onze gelederen en ons den moeilijken strijd te vergemakkelijken.

Men heeft wel eens gezegd dat de triomf der waarheid alleen verkregen kan worden door samenwerking dezer drie krachten: het volk, de wetenschap en de jeugd. Wij zullen zien of wij de jeugd kunnen doen ontvlammen in geestdrift voor de edelste zaak, voor de zaak der menschheid. Zeker, onze instellingen doen a! wat in haar vermogen is om de geestdrift te dooden en het is waar, wat eenmaal een denker zei: het is een kerel, die een akademische opleiding gehad heeft en dan nog mensch is.

De akademische jeugd is helaas! zoo uiterst praktisch; zelfs in de jaren, waarin dweepen met 't een of ander waarlijk geen kwaad zou zijn, heeft men het oog gevestigd op zijn lateren loopbaan en zorgt men zich niet onmogelijk te maken. En dan klaagt men nog dat er gebrek aan idealisme is bij de jeugd! Eigen schuld — zoo antwoorder wij. Dat is het gevolg van uw africhtingsstelsel, dat gij nog wel den treungen moed hebt «vrije studie» te noemen, terwijl mets zoozeer als deze in den ban is bij de akademische hoogleeraren.

Toch doen wij bij monde van Krapotkine een beroep op de jongelingschap. Weet dat ge bij ons een warm onthaal zult vinden. Ook onder u zijn er velen, die omhoog kunnen komen, mits -ze kruipen en zich buigen. Weest menschen — zoo roepen wij u allen toe en al mocht gij dan ■ wat minder vette inkomsten hebben, het bewustzijn uw plicht te doen en zelfstandig te blijven, is in staat veel te vergoeden.

Leest dit geschriftje. overweegt het. Misschien zijn er enkelen, die het spottend wegwerpen. Toch kan het de eerste schrede zijn op den weg van nadenken, opdat gij uw krachten inspant aan die grootsche levenstaak: de vrijmaking der proletariërs uit 'tjuk van slavernij en ellende. Buiten't socialisme is zulks niet te verkrijgen en daarom wilt gij het doel, gij moet ook de middelen willen. Leve het Socialisme!

Sluiten