Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te vinden ten einde dien ommekeer teweeg te brengen en als gij dat onderzoek instelt met dezelfde onpartijdigheid die uwe wetenschappelijke nasporingen leidde, danlzult gij noodzakelijk de zaak van het socialisme omhelzenV dan zult gij breken met het sofisme en u bij ons aansluiten; dan zult gij niet meer werken om dien toch reeds verzadigden kleinen groep nog meer genot te verschaffen, maar uw verstand en ijver geheel wijden aan den dienst der verdrukte massa.

En weest verzekerd dat gij in het bewustzijn van uwen plicht te nebben gedaan en overeenstemming te hebben gebracht tusschen uw gevoel en uwe daden, dat gij dan krachten in uw binnenste zult voelen ontwaken, waarvan gij het bestaan zelfs niet hadt vermoed.

En wanneer dan die verandering — en die is, in spijt van uwe leeraren in alle gevallen niet ver af — als dan die verandering waaraan gij hebt medegewerkt zal komen, dan zal de wetenschap nieuwe krachten putten uit het wetenschappelijk werk der gemeenschap, uit de machtige koöperatievan onmetelijke legioenen arbeiders, die zich verdringen/ om hunne krachten te stellen in haren dienst, dan zal de wetenschap een vlucht nemen waarbij hare hedendaagsche langzame vorderingen louter oefeningen zullen schijnen van schooljongens.

Geniet dan de wetenschap, die ook een genot zal zijn voor allen!

II.

Gij, die in de rechten studeert, u voorbereidt voor de balie, het is mogelijk dat ook gij illusies hebt'gemaakt voor de toekomst. Ik wil aannemen dat gij behoort tot de edelsten der menschen, dat gij behoort tot hen die weten wat altruïsme is. Elk uwer denkt wellicht: «Ik wil mij kanten zonder ophouden, «zonder genade tegen alle onrecht. Ik wil onophoudelijk arbeiden «voor de zegepraal der wet — de uitdrukking van het hoogste «recht — welke loopbaan kan schooner zijn?» Zoo treedt gij vol vertrouwen in uzelven en in uwe roeping het leven in!

Sluiten