Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het recht hooghouden, dat u zegt dat een kontrakt tusschen iemand die wdgevoed is en iemand die zijn arbeidskrachten moet verkoopen voor eene bete broods — een kontrakt tusschen den sterke en den zwakke — geen vrijwillig rechtsgeldig kontrakt is?

Nog een geval. Een man gaat een vleeschhouwerij voorbij, neemt een stuk vleesch en loopt weg. Gevat en ondervraagd blijkt het dat hij een arm werkman is zonder werk, dat hij en zijn gezin in geen vier dagen hebben gegeten. Het volk smeekt den slachter den man ongemoeid te laten, maar de slachter eischt de «zegepraal van het recht» ! Hij laat hem vervolgen en de arme man wordt tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld. Aldus wil het Themis in hare blindheid! En uw geweten? Komt het niet in opstand tegen wet en maatschappij, als het ziet dat eiken dag dergelijke vonnissen worden geveld?

Of zult gij de toepassing der wet eischen tegen dien anderen man, die, mishandeld, door ieder verstooten van kindsbeen af aan , opgroeide zonder één woord van liefde te hooren, en eindigde met zijn buurman te vermoorden om hem een gulden te ontstelen? Zult gij de doodstraf —of, wat erger is, twintig jaar gevangenschap — eischen, wetende dat hij meer krank dan misdadig , dat niet hij, maar de maatschappij schuldig is aan misdaad ?

Zult ge eischen dat die wevers in den kerker worden geworpen, die in een oogenblik van wanhoop en verbittering de fabriek in brand staken; dat die man naar de galleien worde gezonden, die vuurde op een gekroonden moordenaar; dat die opstandelingen worden gefusilleerd die op de barrikaden de vlag der toekomst hadden geplant?

Neen — duizendmaal neen!

Indien gij redeneert inplaats van repeteert wat u werd onderwezen; indien ge de wet ontleedt en den sluier van fiktie wegrukt die haren oorsprong verbergt — welke is het recht van den sterkste — en haar wezen — hetwelk is de wijding der onderdrukking — dan zult gij met eene verheven minachting voor haar worden vervuld. Dan zult gij gevoelen dat te blijven in dienst der" geschreven wet is uzelven eiken

Sluiten