Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niets heeft gewonnen door de uitvinding der naaimachine; dat de arbeider in den tunnel van den St. Gothard sterft aan tering niettegenstaande de uitvinding der diamant-boor; dat de metselaar en timmerman, evenals vroeger, buiten werk zijn, en als gij de sociale vraagstukken behandelt met dezelfde onafhankelijkheid van geest die bij uwe technische vraagstukken u leidde, dan zult ge noodzakelijk tot de konklusie komen, dat onder het stelsel van privaateigendom en loonen, elke nieuwe ontdekking, wel verre van het welzijn der arbeiders te verhoogen, integendeel hunne slavernij zwaarder maakt, het werk meer verdierlijkend, de werkstakingen menigvuldiger, de krises heviger maakt, en dat degene, die reeds alle voordeden geniet, de eenige is die daarbij profiteert.

Wat zult gij dan doen, als gij tot deze slotsom zijt gekomen ? Zult gij uw geweten in slaap wiegen door allerlei sofismen ? Dan zal er een dag komen waarop gij. afscheid zult nemen van de eerlijke droomen uwer jeugd en gij zult, alles aangrijpen wat slechts kan strekken om uw eigen genot te vermeerderen. Dan zult gij u aansluiten bij de bende uitzuigers. Maar indien gij hart hebt, dan zult gij zeggen: «Neen, het is nu de tijd niet om uitvindingen te doen; laat ons eerst arbeiden aan de hervorming der maatschappij, aan de afschaffing van individueel eigendom, opdat elke nieuwe ontdekking op het gebied der industrie ten goede kome'aan geheel de menschheid. Dan zullen deze arbeiders — nu bloote machines — denkende menschen worden, die bij den arbeid hunner handen hun geestkracht, door studie geleid, toepassen op de industrie, en dan zal de technische vooruitgang een vlucht nemen zoo hoog, dat in weinige jaren meer verwezenlijkt wordt dan wij nu kunnen droomen».

Maar dan zijt ge socialist, dan zijt ge revolutionair.

En indien gij onderwijzer zijt —■ niet een die zijn roeping een vervelend, vak vindt, maar een die te midden van zijn jonge volkje genoegen schept in hun bezielden blik, hun gelukkigen glimlach en die in deze kleine kopjes de huma-

Sluiten