Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nitaire ideeën tracht op te wekken, waarmede hij dweepte toen hij jonger was: wat zullen wij tot u zeggen?

Dikwijls zie ik u bedroefd en ik weet waarom gij de wenkbrauwen fronst; uw meest geliefde leerling —• ver in het latijn is hij,wel niet, maar hij heeft een goed hart — reciteerde zooeven met zulk een gloed de legende van Wilhelm Teil. Zijne oogen schoten vlammen, en zijn hand scheen te grijpen naar den dolk om alle tirannen te dooden. Met wat vuur herhaalde hij de hartstochtelijke woorden van Schiller: Beef niet voor den slaaf, die zijn ketenen verbreekt, Voor den vrijen mensch zult gij niet beven!

Maar thuis gekomen wordt hij door zijn moeder, zijn vader, zijn oom, door allen streng beknord over zijn gebrek aan eerbied jegens den dommee of den veldwachter. Langer dan een uur zeurden ze hem over de waarde van «voorzichtigheid», over de deugd van «eerbied voor de gestelde machten» over den plicht van «onderwerping» en zij brachten het eindelijk zoo ver dat hij Schiller heeft terzijde gelegd en ter hand genomen : «De kunst om in de wereld vooruit te komen»!

En dan, gisteren hebt gij pas vernomen dat het met twee uwer beste leerlingen slecht is afgeloopen. De eene droomt alleen van epauletten! De ander steelt, samen met patroon, op de magere loonen der arbeiders! En gij, die zoo uwe hoop hadt gesteld op deze twee jongelingen, gij denkt na over de treurige tegenstelling tusschen dit leven en het ideale.

Daarover zult gij nog wel meer peinzen. Maar ik voorzie dat binnen twee jaren van teleurstelling op teleurstelling gij uwe lievelingsschrijvers terzijde zult leggen', en ten slotte zult vinden dat Teil, nu ja, een goed vader was, maar toch overigens vrij wel een gek; dat armoede eigenlijk een uitstekende zaak is, bij de kachel, vooral als ge den heelen dag les gegeven hebt in de samengestelde intrestrekening; dat die heeren dichters altijd in de wolken zijn, en dat hun verzen eigenlijk niets te maken hebben met het werkelijke leven noch met het aanstaande bezoek van den schoolopziener!

Of dit, öf de droomen uwer jeugd zullen de overtuiging

Sluiten