Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«die dicHters, die heele bende huichelaars, die van het volk «spreken met tranen in de oogen, maar die nooit tot ons komen «om ons te helpen in den strijd?»

Waar zijn zij toch? Enkelen hunner genieten in lafhartige onverschilligheid; anderen, en dezen vormen de meerderheid, verachten het «grauw», en zijn gereed het te vermoorden zoodra het aan één hunner. voorrechten durft raken!

Nu en dan komt de een of ander tot het volk pver, droomende van trom en barrikade, om nieuwe indrukken op te doen; maar zij verlaten de goede zaak zoodra zij bemerken dat de weg naar de barrikade lang, de arbeid zwaar is, en dat de lauwerkransen, waarop zij hadden gehoopt, hier slechts doornenkronen zijn. Vaker nog zijn deze rekruten eerzuchtigen die, na mislukking hunner eerste pogingen, de gunst des volks trachten te verwerven, maar later de eersten zijn die zich tegen het volk keeren, wanneer het de beginselen wil toepassen, die zijzelven belijden, de eersten wellicht om de kanonnen op het volk te richten als het zich beweegt voordat zij, de hoofdmannen, het teeken ten aanval hebben gegeven! Voeg bij dat alles lompen hoon, hooghartige verachting, en lafhartigen laster, dan hebt ge bij elkaar al wat de bourgeoisjeugd over heeft om het volk te steunen in zijn socialistisch streven.

Kunt gij na dit alles nog vragen: «wat te doen», als alles nog is te doen ? als geheele legers van. jonge lieden zouden te gebruiken zijn om met al de kracht van hunnen geest, van hunne energie en hunne talenten het volk bij te staan in de reuzentaak die het heeft ondernomen?

Gij, minnaars der zuivere wetenschap, als gij doordrongen zijt van de beginselen van het socialisme, als gij de revolutie, die in aantocht is, begrijpt, ziet gij dan niet in, dat alle wetenschap opnieuw moet worden opgebouwd op de nieuwe grondslagen en dat dit in gewicht overtreft al wat tot dusver op wetenschappelijk gebied is gedaan? Begrijpt gij niet dat de geschiedenis — nu een «beleefd verzinsel» van de grootheid van vorsten, hooge personages en parlementen — opnieuw moet

Sluiten