Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laat hen zien wat de mensch kan produceeren die altijd produceert om zyn produktie te vermeerderen. Wijd aan het volk uwe scheppingskracht, uwen praktischen geest, uw talent van organisatie, in plaats van dit alles in dienst te stellen van uitzuigers.

Gij, dichters, schilders, beeldhouwers, musici, als gij uwe ware roeping begrijpt en het belang der kunst zelve, komt stelt ook gij uwe pen, uw stift, uw penseel in dienst van de revolutie. Toovert ons met uwen levendigen stijl, uwe tintelende kleuren den reuzenstrijd voor oogen der volkeren tegen hunne verdrukkers, bezielt de jeugd met het revolutionaire vuur onzer vaderen; bezingt voor de vrouw hoe schoon de roeping is van haren man die zijn leven geeft voor de ver lossing der menschheid; toont aan het volk hoe afschuwelijk het tegenwoordige leven is en leert ons de bijl te leggen aan den wortel zeiven dier ellende; toont ons wat het natuurlijke leven van het menschelijk geslacht .zou geweest zijn als het door de dwaasheid en domheid der bestaande maatschappelijke inrichting niet ware bedorven.

In het kort, gij allen bezit kennis en talent, als gij ook hart hebt, komt, stelt dan alles in dienst van hen, die er het meest behoefte aan hebben. Komt tot ons, gij en uwe vrienden, maar weet dat gij moet komen niet als meesters maar als makkers; het moet zijn n^t om te heerschen, maar om zeiven bezield te worden in een nieuwe wereld die de toekomst zal veroveren. Komt, niet zoo zeer om te leeren dan wel om de wenschen te leeren kennen van het volk, om die te gevoelen en te formuleeren, en werkt dan zonder ophouden met al de kracht uwer jeugd, om die wenschen ingang te verschaffen. Weet, dat gij dan, en dan alleen, een vol komen en natuurlijk leven zult lijden. Gij zult zien dat al uwe pogingen overvloediglijk vruchten dragen, en het gevoel van overeenstemming tusschen uw geweten en u we daden zal krachten in u opwekken waarvan gij het bestaan zelfs niet hadt vermoed De strijd voor waarheid, recht en billijkheid in den boezem des volks!

Sluiten