Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat ter wereld kunt gij vinden grootscher dan dat?

IV.

Drie lange hoofdstukken waren noodig om aan de jeugd der gegoede klasse te bewijzen, dat tegenover het dilemna da het leven hun stelt, zij verplicht zijn - als ze moedig en onrecht zijn - zich aan te sluiten bij de socialisten, en met hen te arbeiden aan de sociale revolutie Deze waa. Sd Ts toch zoo eenvoudigl Maar ach! moeiehjk . het te Ïprek n voor lieden die onder den invloed staan van een bourgeois-omgeving, die sofismen, hebben te bestrijden, vooinordeelen te overwinnen, belangen te verhezen!

Tegens , jongelieden'der arbeidende klasse kan ik gerust ko Sn. De macht der dingen drijft « tot het socialisme, hoe wemig gij moogt redeneeren of moogt durven handelen overelnkomstig uwe rede. Inderdaad is het ^nes^ voortgekomen van onderen op uit den boezem des volks lelven Als sommige denkers der bourgeoisie er toe geraken, In er'den stempel op drukken der wetenschap> eri^ofie dan ziin hunne denkbeelden toch gegrond m de kollektieve Z d er arbeidende klasse. Het rationeele socialisme der In71 lP dat thans onze beste kracht uitmaakt, is uitge"n t S^L*****, o^er den onmiddelijken Tnvloed der massa, en de weinige schrijvers die 1™s eun hebb n verleend aan dien arbeid, zij hebben mets gedaan Ïan de wenschen verkondigen die reeds heerschten onder de

"zldfniet te wijden aan de zegepraal van het socialisme is IrTnd die voortgekomen is uit de arbeidende klasse, SeS van eigen belang, verloochening van zijne eigene Taak verraad gepleegd aan zijne historische zending

Gi'j herinnert u nog uit uwe kinderjaren toen gij 's winters snee det op straat, hoe de koude drong door uw dunne kleederen, ef de modder door uw stukkende schoenen. Gij ziet kinde-

Sluiten