Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vluggen tred, dien levendigen geest. Jarenlang heeft zij in haar dorpje geworsteld met ellende, eindelijk toog zij heen naar de groote stad. Zij wist dat de strijd om het bestaan ook daar hard zou zijn, maar toch hoopte zij eerlijk haar brood te verdienen. Een jonge bourgeois maakj: haar het hof, misleidt haar door mooie woorden en beloften, zij geeft zich over met al der» hartstocht der jeugd, en na verloop van een jaar is zij verlaten met haar kind in de armen. Altijd moedig, geeft zij den strijd niet op, maar toch is zij bezweken in de worsteling tegen koude en honger, aan ziekte bezweken in het hospitaal.

En als gij dit zult vernomen hebben, wat zult gij dan doen? Zult gij den pijnlijken indruk trachten uit te wisschen door domweg te zeggen dat zij de eerste niet is en ook de laatste wel niet zal zijn, zult gij wellicht in den kroeg met andere woestaards hare nagedachtenis nog besmetten door liederlijke woorden ? Of dit, öl hare geschiedenis zal uw hart treffen; dan zult gij den laaghartigen verleider opsporen en hem zijn misdadig opzet doen boeten; dan zult gij nadenken over gevallen als deze, die eiken dag plaats vinden, en gij zult begrijpen dat zij zullen blijven voorkomen zoolang de maatschappij is verdeeld in twee kampen — de ellèndigen in het eene, en in het andere luiaards, genotzoekers met fraaie .woorden en bopze lusten. Dan zult gij* begrijpen dat het hoog tijd wordt om die klove te dempen en gij zult toesnellen en u scharen onder de vaan der socialisten.

En gij, vrouw des volks! Laat deze geschiedenis u koud ? Als gij het zijden kopje streelt van het dochtertje aan uwe zijde, denkt gij er dan nooit aan wat haar lot zal zijn als de staat van zaken niet verandert? Denkt gij er nooit aan wat de toekomst heeft' weggelegd voor uwe jongere zuster, voor uwe zonen? Moeten uwe zonen dan wegkwijnen zooals uw vader is weggekwijnd, denkende aan niets dan een stuk brood en zonder eenig ander genot dan de kroeg? Wilt gij uwen man, uwen jongen dan altijd zien overgeleverd aan de genade of ongenade van den eersten den besten die geld heeft om

Sluiten