Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«handen* te huren? Verlangt gij dat zij altijd zullen blijven slaven van patroons, vleesch voor het kanon der machthebbers, mest voor de akkers der rijken?

Neen, duizendmaal neen! Ik weet dat het bloed in u kookt als gij hoort dat uw echtgenoot, die zoo stout het werk staakte, ten slotte tóch met de pet in de hand de voorwaarden heeft moeten aannemen door den patroon hooghartig gesteld. Ik weet wel dat gij de spaansche vrouwen bewondert die bij een opstand des volks den boezem ontblootten voor de bajonetten der soldaten. Ik weet dat gij dat russische meisje eert, dat den satraap, die een gevangen socialist beleedigde, een kogel door den kop heeft willen jagen. Ik weet dat uw hart warm klopt als gij leest hoe de vrouwen des volks te Parijs pal stonden bm onder een regen van lood de mannen aan te vuren tot heldenmoed.

En omdat ik dit alles weet, daarom weet ik dat ook gij u zult scharen aan de zijde van hen die strijden'voor het rijk der toekomst.

Gij allen, brave jonge lieden — mannen en vrouwen, arbeiders, landlieden, ambtenaren en soldaten- — kent uwe rechten en komt tot ons! Komt tot uwe broeders om te arbeiden aan de revolutie, die alle slavernij zal afschaffen, alle ketenen verbreken, die alle overlevering zal te niet doen en nieuwe gezichtsvelden zal openen, die in de menschelijke maatschappij de ware gelijkheid, de ware vrijheid zal vestigen, dat is: arbeid voor allen, voor allen al de vruchten van hunnen arbeid, voor allen het volle genot van al hunne vermogens, voor allen een natuurlijk, mensonwaardig, gelukkig leven.

Zegt niet dat wij te zwak zijn om dit heerlijk doel te bereiken !

Ziet rondom u, hoe talrijk wij zijn die ellende en onrecht lijden. De landbouwers, die werken voor anderen, die haver eten om de tarwe te laten voor hunne meesters, wij tellen ze bij millioenen! Wij zijn zoo talrijk dat wij de. massa uitmaken van het volk; de werklieden die zijde en fluweel maken

Sluiten