Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cultureele, stoffelijke zoowel als geestelijke belangen. Gezien dan ook de onmogelijkheid van verhindering van echtelijke verbintenissen, dient het zwaartepunt te worden gelegd op het geven van adviezen in dergelijke gevallen. Zeker is deze delicate taak niet weggelegd voor den eerste den beste. Het komt mij voor, dat verschillende, meerendeels op Christelijken grondslag staande, vereenigingen ten dien opzichte zeer nuttig pionierswerk verrichten, al zijn hier slechts de eerste schreden op een moeizamen weg gezet.

Geestelijke Volksgezondheid, in den besten zin des woords, wordt ook nagestreefd in den strijd tegen geslachts- en andere ziekten, tegen alcoholmisbruik en alcoholzucht, en vóór alles wat behoort tot het omvangrijke gebied der huwelijks-hygiëne. Maar niet minder belangrijk is die eugenetiek, welke aangrijpt bij het kind zelf, omdat ook wanneer alle boven opgesomde maatregelen mochten hebben gefaald, nog geen reden voor pessimisme behoeft te bestaan.

Het is voor dezen vorm van eugenetiek, dat ik gedurende enkele oogenblikken Uw aandacht meen te mogen vragen. Zelfs met volledige erkenning van de groote beteekenis der erfelijkheid dient men zich goed voor oogen te houden, dat slechts een grootere of geringere voorbeschiktheid tot geestelijke ontaarding wordt overgeërfd. Die vorm van eugenetiek, welke m.a.w. als psychiatrische voorzorg bij het kind aangrijpt, heeft hier dan ook déze taak te vervullen, dat zij zal trachten aan deze voorbeschiktheid de gelegenheid te ontnemen om uit te schieten tot een woekerplant, welke de harmonische geestesontwikkeling verstoort. Helaas zijn er stoornissen in de harmonische geestesontwikkeling bij het kind, welke door voorzorgsmaatregelen niet te stuiten zijn. Men denke slechts aan het verschijnsel der zwakzinnigheid, dat beschouwd dient te worden als een min of meer diepgaande stoornis in die bouwsteenen der persoonlijkheids-structuur, welke in de intelligentie tot uitdrukking komen. Wij weten ook, dat op dit gebied, dat juist in sociaal opzicht de grootste vraagstukken voorlegt, van psychiatrische voorzorg geen sprake kan zijn. Toch is ook dit niet zonder meer te beamen, immers: meer en meer büjkt, dat onder invloed van den factor van verwaarloozing een bestaande intelligentiestoornis aanzienlijk ernstiger kan toeschijnen, dan zij feitelijk is. Met andere woorden gezegd: behalve een oogenschijnlijke en slechts schijnbare zwakzinnigheid, kan men werkeüjke zwakzinnigheid door verwaarloozing verergeren en dit feit is nog van des te meer beteekenis, aangezien juist licht-zwakzinnige kinderen maar al te dikwijls aan verwaarloozing ten offer vallen. En onder verwaarloozing zal men in dit verband vooral hebben te verstaan: die vorm van geestelijke

Sluiten