Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OPBOUW.

Democratisch tijdschrift voor Nederland en Indië. Maandblad onder redactie van Dr C. van den Berg, G. Bolkestein, Prof. R. Casimir, Prof. Dr I. B. Cohen, J. C. Deering, Mr A. M. Joekes, Prof. Mr R. Kranenburg, Mr P. J. Oud, Jan Schilthuis, Mr Dr J. H. van Zanten en Dr B. W. Kranenburg (secretaris). Abonn. f2.90 per halfj. fr. p. p.

Werkloosheid-nummer.

Inhoud: Prof. R. Casimir: Enkele psychologische opmerkingen over de werkloosheid. J. Buiskool: Artikel over werkverschaffing. Jan Schilthuis: Industrialisatie. Mr R. F. van Lier: Het Werkfonds 1934. Mr Y. W. Kranenburg: Jeugdwerkloosheid. Dr J. H. van Zanten: Werkloosheidscijfers. Jan van Kasteel: Boekbespreking.

HET HUWELIJKSVRAAGSTUK,

door Ds R. Riphaagen, met een inleidend woord van Ds D. A. Vorster („In de Branding" nr 3). Het boek wil slechts op bevattelijke wijze in het onderwerp inleiden. Het bespreekt achtereenvolgens de werken van vooraanstaande persoonlijkheden op dit gebied: Fannina Halle, Lindsey, de Wibauts. Het vraagstuk der bewuste geboortebeperking, het driehoekshuwelijk en de vrije verloving passeren de revue, terwijl tenslotte de grondslagen van het gezonde huwelijk genoemd worden waarmede tevens getracht wordt een oplossing van het probleem te geven. In het laatste hoofdstuk worden nog de echtscheiding en de opvoeding tot het huwelijk behandeld. Prijs f 2.25.

VARENDE LUYDEN.

Studiën over de middeleeuwse groepen vanonmaatschappelijken in de Nederlanden, door Dr D. T h. Enklaar.

Een boek, geheel op de hoogte van de hedendaagse wetenschap, dat voor het eerst een poging doet om van de veelsoortige verschijning der „fahrenden Leute", waarvan men tot dusver slechts een verwarrende en romantische voorstelling had, een op wetenschappelijk inzicht berustende uiteenzetting te geven. Ruim zal de kring zijn, die van dit boek profijt kan trekken. De literatuur-historicus zal de verklaring vinden van vele raadselachtige verschijnselen; de kunst-historicus zal zijn begrip kunnen verhelderen; de rechtshistoricus zal een stuk middeleeuwse criminaliteit nader komen. Niet het minst zullen de kerkhistoricus en de beoefenaar van de geschiedenis der geneeskunde van hun gading aantreffen; de socioloog en de folklorist vinden een groot aantal interessante bijzonderheden. Tenslotte zal de algemeen-ontwikkelde lezer, die het boek ter verpozing ter hand neemt, het zeker niet teleurgesteld neerleggen. Een aantal illustraties, waaronder nooit eerder gepubliceerde, authentieke afbeeldingen zijn aan het werk toegevoegd. De prijs is gesteldop / 3.90.

INDUSTRIE EN WONINGBOUW.

Een technisch-economische beschouwing over bemoeiingen van de industrie met arbeiderswoningbouw, door Dr. Ir. F. Bakker Schut.

Uitgegeven ten behoeve van het Nederl. Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw. Prijs f 3.90.

Sluiten