Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijne Heeren Curatoren, Dames en Heeren Professoren, Lectoren, Privaat-docenten, Doctoren en Studenten dezer Universiteit en voorts gij allen, die door uwe tegenwoordigheid deze Academische plechtigheid luister bijzet,

Zeer gewaardeerde toehoorderessen en toehoorders.

Alternatieven en dilemma's zijn dierbare denkvormen voor den menschelijken geest en de voldoening is meestal groot, wanneer vele mogelijkheden tot op twee schijnen teruggebracht en het uitdagende „tertium non datur" een keuze te forceeren lijkt. Ook hier echter blijkt het dierbare niet steeds zonder gevaar. De zucht tot vereenvoudigde probleemstelling heeft maar al te vaak achter twee simplistisch geformuleerde tegenstellingen het eigenlijke probleem, de synthese van beide, doen schuilgaan.

Men kent ze, deze dilemma's, in iederen tak van wetenschap: nominalisme of realisme, determinisme of wilsvrijheid, mechanicisme of vitalisme, materialisme of spiritualisme, homoeopathie of allopathie en nog tallooze meer.

Mag ik in dit uur, waarin het den Rector een taak en een voorrecht beide is, U te onderhouden over eenig onderwerp, dat zijn bijzondere belangstelling heeft, de aandacht van mijn gehoor vragen voor een oud dilemma der biologie: „Praeformatie of Epigenese"?

Het moet zeker twijfelachtig heeten, of in onzen tijd de genoemde vraag in dezen vorm als nieuwe probleemstelling

Sluiten