Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is buitengewoon belangrijk te lezen, op hoe verscheiden wijze de vele onderzoekers, die zich met dit vraagstuk bezighielden, gepoogd hebben het antwoord te formuleeren en men staat telkens verbaasd, nu eens over de zuivere beschouwingsw^ze bij zóó gebrekkige waarneming, dan weer over de afdwalende bespiegeling bij zóó evidente feiten, een ander maal over de wijze, waarop het door verbeelding beïnvloede oog meent waar te nemen hetgeen er in werkelijkheid niet is.

Ik moet den lust, U door sprekende voorbeelden dit alles te illustreeren, onderdrukken. Ik moge volstaan met een karakteristiek van de beide richtingen, waarin de opvattingen dier dagen, hoezeer overigens geschakeerd, uiteengingen.

Het merkwaardige dezer beide richtingen, die als de Praeformatieleer, en de theorie der Epigenese bekend zijn, ligt hierin, dat hoezeer de feitenkennis in later tijd moge zijn toegenomen, hoeveel er, dank zij de verbeterde waarneming, moge hebben opgehouden een probleem te zijn, men toch op den bodem van de naar aanleiding der nieuwe waarnemingen gehouden beschouwingen, telkens weer de oude grondgedachte van beide terugvindt.

Voor de aanhangers der praefbrmatiegedachte, waartoe beroemde onderzoekers en philosophen als Swammerdam en Malpighi, Leeuwenhoek, Spallanzani, Bonnet, Réaumur, von Haller, Malebranche en Leibniz te rekenen zijn, is in de kiem, hetzij men als zoodanig het ei of de later ontdekte spermatozoë aanziet, het individu, dat zich daaruit zal ontwikkelen, reeds als een soort oneindig klein miniatuurbeeld aanwezig.

Wat zich tijdens de ontwikkeling in de kiem afspeelt zou dus in werkelijkheid niet een ontwikkeling zijn in den zin van een differentiatie, waarbij in een homogeen of nagenoeg homogeen geheel, ongelijksoortige, van elkander verschillende deelen ontstaan, doch niet anders dan een groeiproces. Het van meet af aanwezige miniatuurorganisme zou daarbij alleen grooter worden en zich uit eenige omhulsels vrijmaken, niet ongelijk aan de wijze, waarop zich de vlinder

Sluiten