Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

edelachtbare hebben, cüeatoben tan het evangelisch-

luthebsch seminarium! hooggeleerde heer, hooggeachte ambtgenoot! hoogeerwaarde heeren, leden der synodale commissie ! hooggeleerde heeren, hoogleeraben aan het atheneum

illustbe en de seminaria ! weleerwaarde heeren, bedienaren van het goddelijk

woord!

weledele zeer geleerde heeren, doctoren in de verschillende faculteiten! weledele heeren, studenten aan het evangelisch—lu-

theesch seminarium!

weledele heeren, studenten in de verschillende wetenschappen!

gij allen, die deze plegtigheid met uwe hoog gewaardeerde tegenwoordigheid vereert, zeer gewenschte hoorders !

Sancta Theologia! Met dezen eernaam bestempelden de oudere godgeleerden het vak van wetenschap, door hen gekozen en beoefend. Was het aanmatiging? Was het een uitvloeisel van den waan, alsof naar hunne wetenschap elke andere zich had te schikken, alsof op haar terrein geen der wetten en regels behoefde geëerbiedigd te worden, die

Sluiten