Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoeft men niet af te zien van wat verstandhouding en tóenadering bevorderen kan tusschen menschen, voor wie onder alles wat zij liefhebben, de waarheid bovenaan staat. Die geene Godsopenbaring erkennen, zij mogen uit ons zijn uitgegaan, maar uit ons waren zij niet. Ziethier dan het geloofsartikel, dat alle Godgeleerden onderteekenen. Door dit te handhaven ontwijken zij ook het gevaar van het verband te miskennen en te verbreken, dat er is tusschen hunne wetenschap en de christelijke kerk.

En dat verband is innig en schoon. Geene juiste bepaling kan er van de Godgeleerdheid worden gegeven, niet ééne stelling, haren aard en hare roeping betreffende, kan aannemelijk worden gemaakt, tenzij op den zamenhang gelet worde, waardoor zij aan de kerk verbonden is. Is niet de kerk hare moeder en zou het haar behagen, indien hare beoefenaars niet langer werden medegeteld onder de meest verlichte, meest godvruchtige leden der kerk? De denkbeelden die zij onomstootelijk acht, die zij tot haar eigen levensbehoud verdedigen moet! er is een God, die zich openbaart, hij is geest, hij is liefde, hij is leven en dat leven deelt hij meê, die denkbeelden worden immers door de kerk geloovig omhelsd, blijmoedig beleden en maken het voedsel uit, waardoor zij kracht, hoogere, goddelijke kracht in zich opneemt. Er is geen Christen, die in den troosteloozen waan zou verkeeren, dat de godsdienstige waarheid nog eerst opgespoord moet worden, maar ook de Godgeleerdheid blijft verre van dien waan: gegeven is ons de waarheid, zegt ze.de waarheid uit God, en haar ons toe te eigenen in denken en doen; is het eenige wat ons rest, daarin is ook mijne taak gelegen, eene taak aangenaam en nuttig, maar moeijelijk en nog verre van afgedaan. Noem nu hare grondbesehouwing

Sluiten