Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die overige in geenen deele van alle lichtstralen omtrent de goddelijke dingen verstoken, in hen echter waren niet, als in Israël, die in engere beteekenis óiduxtol tov deov mogten heeten.

"Van God geleerden! Dat waren de profeten. Hun getal was niet gering en hun invloed op Israëls voortgang en ontwikkeling bij tijdgenoot en nageslacht onberekenbaar groot. Als organen der openbaring, die het goddelijke te zien geven en uitspreken, begroeten wij hen en is ook nog voor ons onnoemelijk veel van hen te leeren. Wanneer wij de geschiedenis raadplegen als eene openbaring van Gods gedachten, als eene steeds voortgezette, nog niet voltooide onthulling van zijnen eeuwigen raad, vergeten wij dan niet: deze bron van kennis, waarvoor men eerst een oog hebbben moet om haar te bespeuren en wel te gebruiken, is ons door hen ontsloten, en wat uit deze bron hun werd aangebragt, hoe eenvoudig en diepzinnig bieden zij dat aan, bij voorbeeld: Gods handelwijze met Israël is als de verpleging van een wijngaard en dus regtmatig is de verwachting van vrucht. Wanneer gij poogt n Gods betrekking tot de wereld te denken en noch het Deïsme noch het Pantheïsme u bevredigt, herinnert u dan, hoe zij de voor ons menschen meest ware en heilrijke voorstelling van God met kracht van reden en in treffende beeldspraak hebben ingescherpt en betuigd, zoodat zij, de onbekenden, heden vooral te weinig gekend bij velen, bij het algemeen, zij, niet philosophisch van aanleg en opleiding, u geven wat alle philosophen u onthouden, voor zoo ver zij althans niet gezind zijn of niet getracht hebben, ook bij hen vermeerdering van kennis, van wijsheid, van stof voor hun nadenken te zoeken. -Oosterlingen zijn ze en waarlijk vlug en weelderig is hunne verbeelding; de

Sluiten