Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geologisch gesproken slechts van gisteren is, ofschoon dan ook enorm veel verder achter ons liggende dan eenig historisch gegeven, h ml boven allen twijfel verheven: Zoo is ook buiten allen twijfel de aarde gedurende tallooze eeuwen vóór de ijsperiode met onnoemelijk vele geslachten van levende wezens bevolkt geweest. Voeg hier nu bij, dat wij juist daar levensvormen vinden, waar zij tengevolge dier ijsperiode zouden moeten zijn achtergelaten, -wanneer van dien tijd af tot heden toe eene ^afgebroken opeenvolging van generaties heeft bestaan, en juist daar, waar het zeer onwaarschijnbjk zou wezen heu aan te treffen, wanneer ze genoodzaakt waren geweest, van de deur der ark in het in werkelijkheid onbeduidende tijdvak van 4300 jaren daarheen te reizen.

Maar wij kunnen nog verder gaan en het leven vóór den Vloed met het latere leven vergelijken. En hier is na waarlijk het genie van een Darwin, of Lyell, of Owen niet noodig,

Sluiten