Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is het rnenschdom, wat zijnen eersten oorsprong betreft, één, — maar is elk ras op eene bijzondere wijze langzamerhand uit den oorspionkelijken Mensch ontwikkeld. Nu is het bewezen, dat die eerste oorsprong veel verder achter ons ligt, dan men vroeger meende en daardoor wijkt nu ook het ontstaan der rassen van zelf zoover terug, dat de tijdsruimte "groot genoeg wordt om aanmerkelijke verschillen te voorschijn te roepen en te ontwikkelen. — Ook zelfs wanneer de tegenwoordig bestaande verschillen zich slechts tot de huid bepaalden, in plaats van, zooals thans het.geval is, de beenderen van het skelet en de geheele richting van den geest te beheerschen, zouden zij te groot zijn, om ons te vergunnen het geheele men«chelijke geslacht van den aartsvader Noach af te leiden.

De Geologie bewijst ons overtuigend, dat al wat thans het droge vormt niet slechts eens maar meermalen onder de watereu van den

Sluiten