Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle klassen der maatschappij vindt, die dan toch eindelijk met elkander overeenstemmen in hunne bewering, dat het leven op de aarde gedurende een onberekenbaar tijdsverloop onafgebroken heeft voortgeduurd. Hij zal bemerken, dat zijn eigen geest tot rijpheid is gekomen, ook zonder dat hij de stem dier personen als waarheid heeft erkend, ofschoon waarlijk, om bijna letterlijk de woorden van den grooten Meester te herhalen: „als deze zwegen, de steenen zouden spreken."

De wereld en hare wonderen zijn niet als paddestoelen uit den grond opgeschoten, — ofschoon zelfs ook dezen , die men gewootdijk meent, dat in eene enkele nacht ontstaan, een veel langer tijdsverloop, dikwijls vete weken, voor hunne ontwikkeling noodig hebben. Het boek Genesis zelf waarschuwt den aandachtigen lezer ten duidelijkste tegen de poging om eene tijdrekening te bouwen op de korte aanwijzingen van namen en data,

Sluiten