Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zijnen vader, door menschen, die voor elkander onverstaanbare talen spreken, die van elkander gruwende godsdienstige meeningen zijn toegedaan, die eene geheel verschillende kleeding dragen, wier zeden en gewoonten, wier regeeringsvormen geheel onderscheiden zijn, en waarvan sommigen door een nationaal gebruik zelfs weerhouden worden om aan denzelfden tafel met gasten van eenen anderen naburigen en verwanten stam te eten. Te vergeefs zullen wij in de geheele geschiedenis der menschheid naar een voorbeeld zoeken, dat eenige werkelijke analogie hiermede vertoont, naar een voorbeeld van zoo buitengewone ontwikkeling en zoo volkomene vervreemding in den tijd van slechts 500 jaren tot stand gekomen. Wanneer al de volken, die als tijdgenooten van Abraham genoemd worden, slechts 500 jaren na den Vloed reeds bestonden, zooals het Boek Genesis ons aanwijst , dat zij deden ? dan mogen wij on§

Sluiten