Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kig. Door het waar geloof, dat het hart reinigt en werkzaam is in de liefde, houdt de wedergeborene zondaar alles voor waarachtig, wat God in Zijn TVpord geopenbaard heeft; g daardoor eerbiedigt bij de wijsheid en goedheid Gods, die dit middel gekozen heeft, om langs dien weg Zijné- defjgden op te luisteren en zondaren in Zijne gunst en gemeenschap te herstellen; daardoor neemt hij Christus met al Zijne schatten en gaven als zijnen Borg en Verlosser, als Zijn verheerlijkt Hoofd, als zijn genoegzaam deel voor tijd en eeuwigheid aan. Dus blijkt het van zelve: zonder de oefening van het waar zaligend geloof in Christus kan niemand behouden worden.

"Wanneer de geloovigen de hooge waarde van hun geloof als een groot onwaardeerbaar Godsgeschenk mogen beschouwen, dan zijn zij opgetogen van verwondering; ol boe dierbaar is hun dan dit geloof; gevoelen zij in hun gemoed, dat zij het geloof, dien schat, bezitten, en dat zij door hetzelve met Christus vereenigd zijn; smaken zij de* zdjge vruchten des geloofs: geregtigheid, vredeün blijdschap; hoe verliezen °zij zich dan in ootmoedige aanbidding en dankzegging. O! hoe gelukkig beschouwen zij zich met dit groote Godsgeschenk; vooral wannéér de H. Geest hen inleidt, dat het dit dierbare geloof is, dat hen wel eens boven het stof doet verkeeren, dat hen gemeenschap doet oefenen met God, met de H. Engelen, met de gezaligden voor den troon, en met al de leden van Christus ligchaam die op aa*de zijn. Zoo

I

Sluiten