Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O Bron Tan 'thoogste Goed! Wasch, reinig mijn gemoed, Van mijn verborgen zonden.

Echter is het voor hen als een zalig voorregt te schatten dat zij door genade gezet zijn op die geloofe-oefeningen en omhelzingen van Christus, en dat, hoeveel gebrek zij voor den Heere te belijden en te betreuren hebben, zij als niet rusten kunnen, of zij moeten Jezus weêr bij vernieuwing telkens hartelijk aannemen tot alles waartoe Hij van Gode geworden is, tot wijsheid, geregtigheid, heiligheiden volkomen e verlossing; in Hem schuilen als in eene rots; zich geheel en onbepaald aan Hem overgeven, zoodat zij onder die zalige werkzaamheden datgene genieten, wat in den XXVsten Psalm bezongen wordt:

Gods verborgen omgang vinden

Zielen daar zijn' vrees in woont: 't Heilgeheim wordt aan zijn' vrinden,

Naar zijn Yreêrerbond getoond.

Zoodat zij door het geloof zich verzekeren dat Jezus voor al hunne zonden en schulden voldaan en dus alles volbragt neeft, en dat zij daardoor de goddelijke gunst, deelachtig zijn, en een helder uitzigt hebben op eene eeuwige gelukzaligheid; o ja! daardoor hebben zij vrede met God door Jezus Christus; onuitsprekelijk is de vreugd die zij daarover gevoelen, zoodat zij uitroepen: Ik ben zeer vrolijk in den Heere, mijne ziel verheugt zich in mijnen God! Hij heeft mij hekleed met de kleederen des heils, den mantel der geregtigheid heeft Hij mij om-

Sluiten