Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Trouwens dit staat in het allernaauwst verband; er kan geene ware liefde Gods in het hart zijn, of er moet ook eene nit die liefde Gods geborene liefde des naasten zijn; daar, waar het geloof 'in Christus werkt, is het niet met Kain: ben ik mijns broeders hoeder? daar ziet men niet alleen op hetgene het zijne, maar ook op hetgeen des anderen is; men oefent niet alleen broederlijke liefde, maar ook liefde jegens allen. Het geloof brengt een teeder medelijden in de ziel van begenadigde menschen, omtrent allen die zij beschouwen nog in de zonden naar het goeddunken van hunne harten te leven; van daar, dat het hun voorregt uitmaakt, wanneer het hun geschonken wordt, ▼oor die ongelukkigen te bidden, en als zij in de gelegenheid zijn hen ernstig en liefderijk af te manen van den weg der zonden en des verderfs, hen uit te lokken tot de dienst van God, zoodat zij dan in de behartiging van hunne beste belangen, veel liefde openbaar maken, en naar het uitwendige trachten zij ook door vriendelijkheid en hulpvaardigheid, zoo veel zij kunnen hunnen naasten te overtuigen, dat hun geloof werkzaam is in liefde tot alle menschen ; zij -hebben hierin hunnen Verlosser en Heer tot het grootste voorbeeld

Ja zelfs bepaalt zich hunne liefde tot zulken die hen verre van vriendelijk behandelden, —tot hunne vijanden. Het is waar, om dit uit het ware beginsel te doen, daar is strijd en zelfverloochening toe noodig, maar die is voor hen verworven, en wordt hen geschonken; door

Sluiten